Formularz zgłoszeniowy

Lista błędów formularza
DANE OSOBOWE
Imię/Imiona *
Nazwisko *
Data urodzenia *
- -
Płeć *
Kobieta        Mężczyzna
DANE KONTAKTOWE
Adres email *
Powtórz adres email *
Telefon (numer polski)*
ADRES DO KORESPONDENCJI
Miejscowość *
Kod pocztowy *
Ulica *
Numer domu *
Numer mieszkania  
Kraj *
DANE EGZAMINU
Poziom egzaminu *
poziom B1       

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) Uczelnia Łazarskiego informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu:
  a) rejestracji, organizacji i przeprowadzenia egzaminu certyfikowanego z języka polskiego jako obcego oraz do doręczenia certyfikatu zdanego egzaminu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
  b) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, czyli utrzymanie odpowiedniego kontaktu telefonicznego związanego z rejestracją, organizacją i przeprowadzeniem egzaminu certyfikatowego - na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO,
  c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, prowadzenia monitoringu wizyjnego, możliwości ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym, zostaną wprowadzone do elektronicznej bazy prowadzonej przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz mogą być przekazane Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały zebrane oraz przez okres niezbędny dla zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wymaganego przepisami prawa w tym wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Posiada Pani/ Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych,
 10. Podanie danych w formularzu i jego przesłanie w związku ze zgłoszeniem udziału w egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.
Centrum Informatyczne Uczelni Łazarskiego